Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego BLUEARTS obowiązujący do 2014-12-25.  LINK

Regulamin sklepu internetowego BLUEARTS obowiązujący od 2014-12-25

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego BLUEARTS (dalej: „Sklep”) dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: http://bluearts.eu („Strona internetowa”), w tym w szczególności zasady składania zamówień w Sklepie, doręczania zamówionych produktów, uiszczania ceny, uprawnień w zakresie odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep prowadzony jest przez Huberta Frankowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CERAMIKA GLAZOMAT Hubert Frankowski, adres: Al. Jerozolimskie 451, 05-800 Pruszków wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 489786”).
 3. Dane do kontaktu z BLUEARTS.

a)      adres do korespondencji: BLUEARTS, AL. Jerozolimskie 451, 05-800 Pruszków

b)      e-mail: sklep@bluearts.eu

c)      tel.:  533 773 123

d)     bezpośredni kontakt z BLUEARTS poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej Sklepu.

 1. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość skalkulowane są według standardowych taryf operatorów osób nawiązujących kontakt z BLUEARTS
 2. Do korzystania z asortymentu Sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień konieczne jest:

a)      urządzenie do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

b)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. Oświadczenie w tym zakresie składają w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia.
 2. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie aktywności zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub Strony internetowej.
 3. Wszelkie nieprawidłowości i uwagi co do funkcjonowania Strony internetowej mogą być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail sklep@bluearts.eu

§ 2. Rejestracja

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja umożliwia osobom składającym zamówienie w Sklepie („Klient”) możliwość dokonywania szybszych zakupów oraz możność śledzenia stanu złożonych zamówień i historii dokonanych zakupów.
 3. Celem dokonania rejestracji (założenia konta) Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej Sklepu, a będąc osobą fizyczną podaje w nim następujące dane:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c)       dane kontaktowe (e-mail, telefon).

 1. Rejestracja na Stronie internetowej Sklepu możliwa jest po uprzedniej akceptacji warunków Regulaminu, wprowadzeniu hasła umożliwiającego dostęp do konta oraz wpisaniu kodu weryfikującego.
 2. Rejestracja jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 3. Po skutecznie dokonanej rejestracji na maila podanego w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z loginem i hasłem do konta.
 4. Każdorazowe logowanie na Stronie internetowej Sklepu odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (e-maila i hasła).

 

§ 3. Procedura złożenia i realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu („Zamówienie”) można składać za pośrednictwem Strony internetowej przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzedniej rejestracji (zalogowaniu) lub bez jej dokonywania.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a)      wejść na Stronę internetową Sklepu,

b)      wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć znajdujący się obok opisu danego produktu przycisk „do koszyka” lub zalogować się na konto i dokonać wyboru produktu „do koszyka”,

c)       użyć przycisku „zamów” umieszczonego w koszyku,

d)     wybrać lub wypełnić prawidłowo (zgodnie ze stanem faktycznym) dane znajdujące się w formularzu Zamówienia („Formularz”):

-        dane Klienta (imię i nazwisko, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, e-mail, telefon, fax),

-        sposób wysyłki Zamówienia,

-        adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy jest inny niż wskazany powyżej,

-        sposób zapłaty,

-        dokument sprzedaży (paragon, faktura VAT),

-        zamieścić ewentualny komentarz co do składanego Zamówienia.

e)     użyć przycisku „dalej” celem potwierdzenia Zamówienia.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w sklepie Internetowym BLUEARTS oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 2. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sklep wyśle, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu, e-mail z wiadomością potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji (oświadczenie BLUEARTS o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4) („Zawiadomienie”). Zawiadomienie zawiera w szczególności:

a)      nazwę produktu,

b)      dostępność produktu oraz czas realizacji Zamówienia,

c)       łączną cenę zamówionego produktu,

d)      Regulamin.

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie w sposób opisany powyżej i potwierdzenie przez BLUEARTS przyjęcia Zamówienia do realizacji w drodze Zawiadomienia, oznacza zawarcie pomiędzy BLUEARTS i Klientem umowy sprzedaży danego produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszym Regulaminie („Umowa”).
 2. Realizacja Zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu i dostępne w magazynie lub u dostawców Sklepu następuje w terminie wyrażonym w dniach roboczych, każdorazowo wskazanym w opisie danego produktu na Stronie internetowej i w Zawiadomieniu.
 3. W przypadku, gdy dany produkt, objęty Zamówieniem, nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu, Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym dla realizacji Zamówienia dotyczącego danego produktu, informowany jest o tej okoliczności poprzez wiadomość e-mail („Wiadomość o Stanie Zamówienia”). Po otrzymaniu Wiadomości o Stanie Zamówienia, Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia poprzez:

a)      wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia lub jego części,

b)      rezygnację z części Zamówienia,

c)       rezygnację z całości Zamówienia.

 1. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia wysłania do Klienta przez Sklep Wiadomości o Stanie Zamówienia Klient nie poinformuje BLUEARTS o sposobie dalszej realizacji Zamówienia, w tym gdy nawiązanie kontaktu z Klientem nie będzie możliwe, Zamówienie zostanie anulowane odpowiednio w całości lub w części, która nie może być przez Sklep zrealizowana.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 11, Klient może dokonywać zmian w złożonym Zamówieniu polegających np. na rezygnacji z całości lub części produktów będących przedmiotem Zamówienia, zmianie w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze, aż do momentu przygotowania przez BLUEARTS przesyłki z przedmiotem Zamówienia do nadania (moment ten należy uprzednio potwierdzić w BLUEARTS mailowo; informacja o gotowości do odbioru, zależnie od wybranego sposobu dostarczenia produktów, przesyłana jest również do Klienta mailem lub smsem). Zmian w Zamówieniu, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient może dokonywać kontaktując się ze Sklepem drogą mailową pod adresem e-mail wskazanym w § 1 ust. 3 lit. b) Regulaminu.
 3. Rezygnacja z Zamówienia w całości lub w części po zawarciu Umowy nie dotyczy Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 5. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia dokonania zmian lub anulowania Zamówienia, o którym mowa w ust. 12, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 7. Dokonanie zakupu produktów w Sklepie możliwe jest również osobiście w oddziale BLUEARTS, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Regulaminu, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym potwierdzeniu dostępności danego produktu w Sklepie.

 

§ 4. Informacje o produktach i cenach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Główne cechy produktów i ich szczegółowy opis zostały podane na Stronie internetowej Sklepu przy każdym z produktów.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą, Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na produkty objęte promocją lub wyprzedażą, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Sklep nie świadczy usług sprawdzania oraz dopasowywania do siebie poszczególnych produktów oraz ich elementów, odpowiedzialność ta spoczywa na Kliencie dokonującym Zamówienia. Ewentualne potwierdzenie kompatybilności produktów jest możliwe za dodatkową opłatą po zawarciu dodatkowej umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
 6. Przy każdym z produktów podana jest jego orientacyjna dostępność i czas realizacji Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności danego produktu i czasu realizacji Zamówienia można potwierdzić telefonicznie lub mail'owo (dane kontaktowe wskazano w § 1 ust. 3 Regulaminu). Są one również udzielone w indywidualnie wysyłanym do każdego Klienta Zawiadomieniu.
 7. BLUEARTS ma obowiązek dostarczania produktów wolnych od wad.
 8. Ceny produktów w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług ("VAT").
 9. Ceny podane przy każdym produkcie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te zostaną doliczone do ceny w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktu, wartości oraz wielkości Zamówienia, regulacji firmy kurierskiej w zakresie sposobu realizacji przesyłki.
 10. Łączna cena Zamówienia, obejmująca wymagalne podatki, opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkie inne koszty, które obowiązany jest uiścić Klient w związku ze złożeniem Zamówienia, zostanie szczegółowo wskazana w indywidualnym Zawiadomieniu.

 

§ 5. Dostawa produktów i czas realizacji Zamówienia

 1. Produkty objęte Zamówieniem dostarczane są do Klienta poprzez:

1)      usługę dostawy świadczoną przez BLUEARTS

2)      firmę kurierską (przesyłka kurierska),

3)      odbiór osobisty zamówionego produktu w oddziałach BLUEARTS

a)      ………………………………………….

 1. Legitymowanym do odbioru osobistego, o którym mowa powyżej, w przypadku wyboru w Formularzu Zamówienia opcji „Przedpłata”, jest wyłącznie osoba posiadająca przy sobie swój dowód tożsamości – w przypadku osobistego odbioru produktów przez Klienta, który dokonał zamówienia, lub w przypadku, gdy odbierającym jest osoba trzecia – dowód tożsamości tej osoby wraz z przesłanym uprzednio do BLUEARTS przez zamawiającego Klienta, wydrukiem wiadomości e-mail, w którym osoba ta została przez Klienta upoważniona do odbioru.
 2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się zgodnie ze sposobem określonym przez Klienta w Formularzu na wskazany przez niego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Sklep nie doręcza produktów za granicę).
 3. Klient zobowiązany jest do odbioru produktu.
 4. W przypadku nieodebrania produktu przez Klienta lub braku możliwości dostarczenia mu zamówionych produktów np. w przypadku podania przez niego w Formularzu zamówienia nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, Klient, po uprzednim ustaleniu z BLUEARTS, może ponownie odebrać produkt w sposób określony w ust. 1 ponosząc przy tym ewentualne koszty ponownej dostawy, której koszt, tak jak uprzednio, zależał będzie od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
 5. Przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji Zamówienia, wyrażony w dniach roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), liczony od dnia wysłania Klientowi Zawiadomienia do dnia dostarczenia Klientowi zamówionych produktów.
 6. Jeżeli Zamówienie obejmuje produkty, dla których przewidziano różny czas realizacji Zamówienia, wysyłka wszystkich zamówionych produktów następuje jednorazowo po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego ze wskazanych w stosunku do poszczególnych produktów okresów realizacji Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności poszczególnych produktów.
 7. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie złożone w ramach Sklepu, Sklep i Klient mogą zdecydować o podziale Zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu Zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji co do przedmiotowych zmian.
 8. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, sugerujemy sprawdzenie w obecności kuriera jej stanu i zgodności z dokumentem przewozowym, a w razie potrzeby sporządzenie notatki (protokołu) dokumentującej ewentualne uszkodzenia.

§ 6. Płatności

 1. Wypełniając Formularz zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)      płatność gotówką przy odbiorze osobistym w jednym z oddziałów BLUEARTS wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 3) Regulaminu,

b)      płatność gotówką podczas odbioru przedmiotu Zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską lub upoważnionego pracownika Sklepu („za pobraniem”),

c)       przelew bankowy przed dostarczeniem przedmiotu Zamówienia („przedpłata”) zgodnie z poniższymi danymi:

BLUEARTS

Al. Jerozolimskie 451

05-800 Pruszków

Numer konta bankowego: 50 1160 2202 0000 0001 6768 1670

 1. W przypadku dokonywania przez Klienta Zamówienia produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości od 30 do 100% wartości brutto zamawianego produktu. Zaliczka powinna zostać uiszczona przelewem bankowym niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po jej uiszczeniu. Wpłacona przez Klienta zaliczka jest zaliczana na poczet należnej BLUEARTS zapłaty za zakupione produkty.

 

§ 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować BLUEARTS (dane kontaktowe wskazano w § 1 ust. 3 Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 lit. b) Regulaminu. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, BLUEARTS prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy BLUEARTS zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym BLUEARTS został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. BLUEARTS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient odsyła produkty do BLUEARTS pod adres wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował BLUEARTS o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni.
 12. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient.
 13. W przypadku produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane standardową przesyłką kurierską, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset) i zależna jest od wielkości Zamówienia i regulacji firmy kurierskiej w zakresie sposobu realizacji przesyłek niestandardowych.
 14. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po wyraźnym zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty poniesionych przez BLUEARTS uzasadnionych kosztów, w tym za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli BLUEARTS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez BLUEARTS utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 8. Warunki złożenia reklamacji

 

 1. BLUEARTS jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. BLUEARTS jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 3. Klient, będący konsumentem ma prawo złożenia reklamacji w zakresie wad fizycznych i prawnych produktów nabytych od BLUEARTS w terminie 2 lat liczonych od dnia wydania produktu Klientowi (w przypadku istnienia wady fizycznej) lub od dnia, w którym dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne (w przypadku wady prawnej).
 4. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.
 5. Celem sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji rekomendujemy ich złożenie w formie pisemnej drogą mailową na adres: sklep@bluearts.eu lub pocztą pod adres wskazany w § 1 ust. 3 lit. a) Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji przez BLUEARTS ułatwi i przyspieszy złożenie jej przy wykorzystaniu formularza reklamacji dostępnego na Stronie internetowej i podanie informacji dotyczących:

a)      danych kontaktowych Klienta,

b)      okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady (szczegółowy opis usterki, datę stwierdzenia usterki),

c)       złożonego Zamówienia (numer Zamówienia lub numer faktury i dane osoby, na rzecz której została ona wystawiona, numer katalogowy uszkodzonego produktu),

d)      żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 1. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 9. Gwarancja

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Szczegółowe kwestie związane z udzieleniem gwarancji, w tym dotyczące w szczególności czasu na jaki została udzielona gwarancja i warunków jej realizacji, zamieszczone są w:

a)      dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, który załączany jest do większości produktów dostępnych w Sklepie,

b)      zakładce „Gwarancje” na Stronie internetowej Sklepu.

 1. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. W przypadku produktu objętego gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)      korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – Klient kieruje reklamację do podmiotu, który jej udzielił – według swego wyboru może tego dokonać bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego producenta lub dystrybutora albo za pośrednictwem BLUEARTS ( BLUEARTS wyłącznie przekazuje reklamację),

b)      korzystając z uprawnień przysługujących mu od BLUEARTS z tytułu rękojmi – Klient składa reklamację stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dn. 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Wszystkie znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu nazwy produktów i znaki towarowe, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością producentów (ich autorów).
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń (mediacja, sądownictwo polubowne). W tym celu powinien dostarczyć do wybranej przez siebie instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz (wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym). Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 4. Z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych, BLUEARTS może dokonać zmian niniejszego Regulaminu. O treści wprowadzonych zmian każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez BLUEARTS na Stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu z wyraźnym wskazaniem wprowadzonych zmian. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BLUEARTS, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl